Uniwersytet Medycznego w Białymstoku

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o.

Stomatologia UMB • Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

kontakt e-mail: iod@stomatologiaumb.pl

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) – dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o. z siedzibą 15-274 Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A e-mail: biuro@stomatologiaumb.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@stomatologiaumb.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na podstawie: zgody pacjenta, rodzica, opiekuna prawnego, Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 4. Dane mogą być udostępniane określonym podmiotom współpracującym w celu prawidłowej realizacji usług, w szczególności pracowniom oraz laboratoriom technicznym.
 5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.
 6. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania i wynosi odpowiednio:
  1. indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta: 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu a w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez okres   30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. dokumentacja radiologiczna: 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  3. skierowania na badania lub zlecenia lekarza: 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia.
 1. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w zakresie przewidzianym w stosownych przepisach.
 2. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 3. Ma Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie przez Pana/nią danych osobowych jest dobrowolne a w części obligatoryjne, ale niezbędne do realizacji procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, tj. w celu w którym zgłosił się Pan/i do tutejszej jednostki. Niepodanie danych wymaganych do udzielania świadczeń jest równoznaczne z rezygnacją z ich udzielania.
 6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pana/i, w tym profilowania.

Korzystanie ze świadczeń w Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o. jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższej informacji

 

akty prawne dotyczące RODO

 

Obowiązek RODO Rekrutacja >>